راهكارهايي براي تغيير پلتفرم سازمان‌هاي قديمي
منبع مقاله : ماهنامه شبكه
 بديهي است كه مؤسسان هر سازماني با هدف انجام برخي مأموريت‌هاي خاص، اقدام به تأسيس سازمان مي‌نمايند. در پي هدف مشخصي، سازمان تشكيل مي‌شود و مأموريت‌ها، قوانين، روش‌ها، ساختار سازماني و ... تدوين مي‌گردد. در بدو تأسيس هر سازماني تمامي موارد ذكر شده در اساسنامه‌ها و مصوبات هيئت مديره و... مطرح مي‌شود و نمودارهاي سازماني و شرح وظايف واحدها نيز مشخص مي‌گردد. فرآيندهاي كاري، تعريف مي‌شود، فرم‌هاي در گردش مشخص مي‌گردند و در نهايت سازمان در راستاي مأموريت مشخص خود، گام برمي‌دارد. سازمان‌هاي كنوني از ديدگاه‌هاي مختلفي نظير پيچيدگي، ابعاد، ‌گستردگي، تنوع و... شرايط اعمال يك نوع معماري خاص براي لايه‌هاي مختلف سازماني را دارند. هدايت و كنترل صحيح تغييرات، نيازمندِ داشتن اطلاعاتي دقيق از وضعيت فعلي شركت،‌ ديدي صحيح نسبت به وضعيت مطلوب آن و برنامه‌اي روشن جهت حركت از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب است.


ارتقا يا تجديد زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها

تجديد زيرساخت‌هاي پردازشي، نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و ارتباطي كه بخواهد در ابعاد گسترده‌اي از يك سازمان، انجام پذيرد، توام با ريسك‌هايي است كه بايد قبل از شروع چنين طرح‌هايي، به دقت بررسي شوند. اين‌كار نبايد تنها يك موضوع تغيير فناوري تلقي گردد. قديمي بودن يك فناوري به تنهايي دليل حذف يا جايگزيني آن نيست و هر نوع تغييري در اين خصوص بايد با توجه به موارد ديگري چون پيش‌بيني آموزش‌هاي لازم، فرهنگ‌سازي، مقرون به صرفه بودن، برآورد هزينه و در نظر گرفتن تأثيرات آن در سيستم‌هاي موجود و ... انجام گيرد. اما در پاسخ به اين سؤال كه براي تغيير لايه فناوري سازمان چه راهكار يا راهكارهايي وجود دارد، دو راهكار زير پيشنهاد و بررسي مي گردد:

1- ارتقاي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات از طريق ايجاد انبار داده متمركز
2- ارتقا از طريق بازنويسي مجدد نرم‌افزارهاي عملياتي در پلتفرم جديد


ارتقاي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات از طريق ايجاد انبار داده متمركز

واضح است كه پس از استفاده دراز مدت از سيستم‌هاي مكانيزه و جمعآوري اطلاعات در سازمان‌هاي قديمي، حجم بالايي از داده‌ها، منبع مهمي براي آن سازمان، به شمار مي‌رود تا بتواند در سايه تحليل آن و ايجاد تصميم‌گيري‌هاي مديريتي به موقع و هوشمندانه در جهت ارتقاي كمّي و كيفي سازمان، گامي بلند برداشت. امروزه به دنبال ارائه مفاهيم جديد در بحث ذخيره‌سازي اطلاعات و ظهور سيستم‌هاي اطلاعاتي يكپارچه سازماني، اجزاي تعاملي جديدي به وجود آمده‌اند.


راهكار انبارداده در سازمان‌ها، بدين معني است كه تمامي داده‌هاي توليد شده توسط سيستم‌هاي مكانيزه در يك انبار داده متمركز، ذخيره شود و بدين‌ترتيب از ثبت تكراري اطلاعات و تناقضات احتمالي موجود جلوگيري به عمل ميآيد. به علاوه، مديريت داده‌ها به نحو بهينه انجام مي‌شود. همچنين امكان گزارش‌هاي مديريتي به صورت مطلوب فراهم مي‌شود. انبار داده مكان واحدي براي ذخيره اطلاعات كليدي را فراهم مي‌آورد. همچنين با گردآوري سوابق تاريخي سازمان، كاربران خواهند توانست اهداف عملكردي سازمان را در طول زمان اندازه‌گيري كنند. از ديگر مزاياي استفاده از انبار داده، امكان داده‌كاوي است. بدين معني كه به وسيله يك نرم‌افزار، بانك داده را كاوش مي‌نمايد و به دنبال الگوهاي داده مي‌گردد.


البته ساخت يك انبار داده خطر امنيتي را بالا مي‌برد؛ چرا كه اطلاعات كليدي سازمان همه در يك جا هستند. براي كاهش اين خطر، از اجزاي پايگاه اطلاعاتي كه براي محافظت از داده‌ها استفاده مي‌شوند، سود مي‌بريم. مانند كنترل دسترسي، مديريت امنيت، رمزنگاري، پايش و مميزي.


ارتقا از طريق بازنويسي مجدد نرم‌افزارهاي عملياتي در پلتفرم جديد

اصولاً مهندسي مجدد فرايندها و برنامه‌هاي كاربردي يك سازمان كاري بس دشوارتر از طراحي ابتدايي و مقدماتي سازمان‌ها است. واضح است كه طراحي و پياده‌سازي مجدد و از آغاز سيستم‌هاي مكانيزه موجود در هر سازماني، يك طرح ايده‌آل است. اما بايد تمامي جوانب اين طرح سنجيده شود. اين راهكار نيازمند تغييرات اساسي و كلي، و صرف هزينه‌هاي بسيار در لايه فناوري سازمان است.


براي بهره‌گيري از پلتفرم‌هاي جديد، نياز به نوسازي و ارتقاي كيفي و كمّي سيستم‌ها، چه به لحاظ سخت‌افزار و چه نرم‌افزار وجود دارد. امكانات سخت‌افزاري سازمان بايد به دقت بررسي شوند و در جهت رفع نيازمندي‌هاي احتمالي پلتفرم‌هاي جديد ارتقا يابند. نيازمندي‌هاي نرم‌افزاري نيز در تمامي سيستم‌هاي مكانيزه وجود دارند. تمامي نرم‌افزارها بايد تغيير نمايند و با پلتفرم جديد مطابقت داشته باشند. براي تغيير نرم‌افزارها، نياز به نيروهاي متخصص و ماهر غير قابل انكار است. در صورت واگذاري و خريد نرم‌افزارهاي كاربردي نيز، تضميني براي انجام گرفتن پروژه به صورت مد نظر وجود ندارد. به شرط فراهم بودن تمامي اين نيازمندي‌ها، تحقق اين پروژه نيازمند صرف زمان بسيار است.


مقايسه دو راهكار پيشنهادي و نتيجه‌گيري

مزاياي استفاده از راهكار ارتقاي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات از طريق ايجاد انباره داده متمركز عبارتند از:


 • مديريت بهينه داده‌ها
 • امكان گزارش‌گيري مديريتي
 • امكان بروزرساني بي‌درنگ داده‌ها
 • امكان داده‌كاوي و بهره گيري از مزاياي آن
 • امكان تبديل و نگهداري داده‌هاي موجود
 • قابل اجرا بودن با نرم‌افزاهاي موجود عملياتي سازمان‌
 • قابل اجرا بودن با سخت‌افزارهاي موجود عملياتي سازمان‌
 • قابليت اجرا با هزينه قابل قبول
 • قابليت اجرا در زمان قابل قبول
 • قابليت استفاده براي ارتباطات خارج سازماني نظير ارتباط با بانك‌ها و سهامداران‌

معايب استفاده از راهكار ارتقاي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات از طريق ايجاد انبار داده متمركز:


 • بالا بودن خطر امنيتي

راه‌حل اين مسئله عبارت است از : استفاده از اجزاي پايگاه اطلاعاتي نظير كنترل دسترسي، مديريت امنيت، رمزنگاري، پايش و مميزي

مزاياي استفاده از راهكار بازنويسي مجدد نرم‌افزارهاي عملياتي در پلتفرم جديد عبارت است از:


 • ساختار يكدست و يكپارچه در كليه سيستم‌هاي عملياتي
 • طراحي فرآيندهاي عملياتي با رويكرد جديد سازمان

معايب استفاده از راهكار بازنويسي مجدد برنامه‌هاي كاربردي عبارت است از :


 • ارتقاي كليه سيستم‌هاي نرم‌افزاري فعلي سازمان به طور همزمان
 • ارتقا و نوسازي سيستم‌هاي سخت‌افزاري سازمان‌
 • عدم امكان استفاده از داده‌هاي فعلي سازمان‌
 • نياز به نيروهاي متخصص و ماهر در بخش نرم‌افزار
 • نياز به نيروهاي متخصص و ماهر در بخش سخت‌افزار
 • قابل اجرا با هزينه بسيار بالا
 • قابل اجرا با صرف زمان بسيار زياد

واضح است كه انتخاب راهكار با توجه به امكانات و شرايط خاص سازمان، بر عهده مديران و تصميم گيران سازمان است.

صفحات -> 1 - 2


0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190