مديريت فرآيندهاي كسب‌و‌كار سازمان‌ها از ديدگاه مايكروسافت‌
تاريخ  :  1392/08/25
نويسنده  :  ايرج سعيدي
منبع مقاله : ماهنامه شبكه
 بزرگ‌ترين مشتريان سيستم‌هاي اطلاعاتي، سازمان‌ها هستند و فرآيندها در واقع مهم‌ترين جزء سازمان هستند كه به آن حيات مي‌بخشند. در گذشته مرسوم بود كه براي هر يك از اين فرآيندها، سيستم‌هاي جداگانه‌اي در محدوده آن فرآيند تهيه مي‌شد كه به سيستم‌هاي جزيره‌اي معروف بودند، ولي مشكلاتي اساسي به مرور زمان با اين نوع نگرش حاصل مي‌شد كه يكي از بزرگ‌ترين آن‌ها اين بود كه چون هر يك از سيستم‌ها براي يك فرآيند خاص تهيه مي‌شدند، اتصال سيستم‌ها به يكديگر مشكل يا حتي غيرممكن بود و از طرفي چون ديد طراحي سيستم‌ها در مورد بخشي از سازمان و نه كل آن بود، اين سيستم‌ها اهداف كلي سازمان را به نحو مطلوب برآورده نمي‌كردند. بدين‌صورت ايده سيستم‌هاي يكپارچه سازماني به وجود آمد. در اين ديدگاه براي سازمان يك سيستم متشكل از تعدادي زيرسيستم مستقل، ولي مرتبط با هم طراحي مي‌شد كه مشكلات مذكور را مرتفع مي‌ساخت. با اين حال يك مشكل اساسي كه هنوز هم خودنمايي مي كرد، حجم زياد كار براي طراحي و پياده سازي اين سيستم‌ها بود. به اين‌صورت BPM مطرح شد كه با داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان‌ها، روشي يكپارچه براي تعريف، اجرا و مديريت فرآيندهاي كسب وكار سازمان‌ها را ارايه مي‌كرد و با استفاده از متدها و ابزارهاي خاص خود حجم كار توسعه راه‌حل‌هاي اطلاعاتي براي سازمان‌ها را به حداقل مي‌رساند. مايكروسافت به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين توسعه‌دهندگان راه‌حل‌ها براي اين مورد نيز سيستمي ارايه كرده است كه در اين مقاله به بررسي آن مي‌پردازيم.


چرخه حيات BPM

BPM فرآيندي منطقي براي مديريت كسب‌وكار و تغييرات آن است. هر فرآيند بايد با توجه به وضع مطلوب پياده شود و سپس در طول زمان مي‌توان فرايند مورد نظر را بهبود بخشيد. اين روال ممكن است بارها در مورد هريك از فرآيندها اجرا گردد. از اين رو چرخه حيات BPM به طور تكرارشونده است و در هر تكرار بايد ارزش ‌افزوده‌اي به فرآيند و منطق كاري آن افزوده گردد.


در مورد پروژه‌هاي BPM نيز مانند ديگر پروژه‌هاي اطلاعاتي سازماني لازم است در سازمان، زمينه‌سازي‌هايي انجام شود كه اين امر مي‌تواند شامل انواع فرهنگ‌سازي‌هاي لازم در سازمان نيز باشد.


در ابتدا براي اتوماسيون فرآيندهاي سازماني بهتر است فرايندهايي انتخاب شوند كه در سازمان محوريت داشته باشند و در افزايش كارايي و كيفيت سرويس‌دهي به مشتريان مؤثر باشند. با وارد كردن اين نوع فرآيندها در چرخه BPM، مي‌توان علاوه بر آن‌كه افزايش كارايي و كيفيت سرويس‌هاي سازمان را زودتر مشاهده نمود، در آماده‌سازي ذهن مديريت كلان سازمان نيز گام‌هاي مؤثرتري برداشت.


بعد از آن‌كه گام‌هاي ابتدايي در اين زمينه انجام شد، مي‌توان فرآيندهاي موردنظر را مدل كرد و در طول زمان بهينه‌سازي نمود تا بدين ‌طريق راه‌حل‌هاي كارا براي سازمان حاصل گردد. (نمودار 2)
توصيف مختصر هر يك از گام‌هاي فوق در ادامه آمده است.
نمودار 2- کليات چرخه حيات BPM در يک سازمان
مدل‌سازي و طراحي‌

در اين مرحله،‌ منطق كسب‌وكار و فرآيندهاي آن مدل مي‌شوند. ديدگاه BPM بر اين مبنا است كه در ابتدا لازم نيست فرآيندهاي كسب‌وكار بهينه گردند، بلكه مي‌توان وضعيت موجود را مدل ساخت و بعد با استفاده از مكانيزم‌هايي كه سيستم BPM در اختيار مي‌گذارد، فرآيندها را بهبود بخشيد و آن‌ها را بهينه‌تر ساخت


به منظور مدل‌سازي كامل منطق كسب‌وكار لازم است قوانين كسب و كار را مدل‌سازي نمود كه اين كار از طريق موتور قوانين كسب‌وكار ممكن مي‌گردد. از طريق اين موتور مي‌توان قوانين كسب‌وكار را مدل نمود و در طول زمان، تغييرات لازم را در آن‌ها اعمال كرد؛ بدون آن‌كه نيازي به تغيير در ساير اجزاي كسب‌وكار باشد


توسعه و استقرار‌

بعد از شناخت و مدل‌سازي فرآيندهاي كسب‌وكار لازم است فرآيندهاي مربوطه را به‌ همراه قوانين كسب‌وكار پياده‌سازي نمود و در سازمان مستقر ساخت. كليه سيستم‌هاي قديمي (Legacy) و موروثي از طريق سيستم BPM بايد به هم متصل و يكپارچه شوند.


جدا بودن محل نگهداري قوانين كسب‌وكار از فرآيندهاي كسب‌وكار اين امكان را فراهم مي‌سازد كه بتوان مديريت تغييرات قوانين كسب‌وكار را بدون درگير شدن با تغييرات در فرآيندها به انجام رساند.


مديريت و تعامل‌

پس از استقرار سيستم در سازمان، كاربران مختلف در سازمان مي‌توانند فرآيندها را اجرا‌كنند. در حين اجراي فرآيندها گروه‌هاي مختلفي از افراد سازمان با توجه به نقشي كه در سازمان دارند، با فرآيندها به گونه‌اي كه خاص نقش آن‌ها است درگير خواهند شد.


به‌عنوان مثال، كاربران كسب‌وكار بعد از استقرار فرآيندهاي مكانيزه شده در سازمان بايد كارهايي از قبيل تأييد يا رد برخي تصميمات كليدي و مديريت استثناهاي خارج از استراتژي معمول سازمان را انجام دهند،‌ مديران و ناظران بر اجراي فرآيندها به طور مؤثر و بهينه نظارت كنند و متخصصان IT بايد فرآيندهاي مكانيزه را از لحاظ تطابق با استانداردهاي مختلف مديريت نمايند.


تحليل و بهينه‌سازي‌

استقرار فرآيندها در سازمان به منزله اتمام كار نيست، بلكه از اين پس كاربران حوزه كسب‌و‌كار بايد بتوانند اجراي فرآيندها را بر اساس يك سري از پارامترهاي كليدي در زمينه اندازه‌‌گيري كارايي فرآيندها، تحليل نمايند و در صورت لزوم، تغييرات لازم را در فرآيندها اعمال كنند تا از اين طريق، كارايي فرآيندها افزايش يابد و هر نوع بهينه‌سازي مورد نياز در مورد آن‌ها اعمال گردد. به وسيله اين قابليت‌، كاربران حوزه كسب‌و‌كار مي‌توانند تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با فرآيندها را در زمان اجراي سيستم مشخص نمايند و در همان جا آن‌ها را اعمال كنند


معماري مفهومي BPMS مايكروسافت‌‌‌

سيستم‌هاي BPM باعث تحولات عمده‌اي در متدلوژي‌هاي توسعه و استقرار فرآيندها شده‌اند. اين سيستم‌ها از آن لحاظ كه روي فرآيندها متمركزند و بر عمليات چندمنظوره تأكيد دارند، حايز اهميت هستند و اين قابليت‌ها بر اساس معماري منعطف و قدرتمندي حاصل مي‌شود كه داراي اجزايي است كه قابليت استفاده مجدد را دارند.


همان‌طور كه قبلاً ذكر شد، فرآيندهاي سازمان‌ها طيف‌هاي مختلفي دارند كه از عمليات ساده يك يا چندگامي فاقد ساختار مشخص گرفته تا فرآيندهاي كلان و مركزي سازمان را شامل مي‌شوند. مايكروسافت، يك معماري براي سيستم BPM خود در نظر گرفته است كه بتواند تمامي طيف‌هاي فرآيندهاي سازماني را پوشش دهد. (نمودار 3)
نمودار 3- مدل معماري مفهومي BPMS مايکروسافت
اجزاي معماري فوق به طور خلاصه به شرح زير، توصيف مي‌شوند :

سرويس‌دهنده تعاملي

يك سرويس‌دهنده تعاملي (مانند Microsoft Office SharePoint Server) براي خودكارسازي فرآيندهاي فردي يا تيمي به كار مي‌رود كه كمك مي‌كند عمليات شخصيِ افراد (مانند بازبيني يا تأييد يك مستند)‌ در يك سازمان و همين‌طور عمليات تيمي آن‌ها با يكديگر با اتوماسيون بالا انجام گردد. به علا‌وه، سرويس‌دهنده تعاملي قابليت سرويس‌دهي به تيم‌هايي با پراكندگي جغرافيايي، قابليت اشتراك‌گذاري مستندات، و مديريت محتواي آن‌ها در چرخه حياتشان را ارايه مي‌دهد


سرويس ‌دهنده فرآيند

يك سرويس‌دهنده فرآيند (مانند Microsoft BizTalk Server) قابليت‌هاي خودكارسازي و پايش فرآيندها را ارايه مي‌دهد. اين قابليت‌ها در خودكارسازي فرايندهاي ميان‌‌تيمي استفاده مي‌شوند در اين نوع فرآيندها انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي و شركاي تجاري مي‌توانند مطرح باشند


اين سرويس‌دهنده قابليت اتصال و يكپارچگي با سيستم‌هاي نامتجانس ديگر را دارد و ابزارهايي را ارايه مي‌دهد كه از طريق آن‌ها مي‌توان كارايي كسب‌وكار سازمان را از طريق برخي مقياس‌ها در هر لحظه اندازه‌گيري نمود. به اين كار،‌ «پايش فعاليت‌هاي كسب‌وكار» نيز گفته مي‌شوند.


صفحات -> 1 - 2 - 3 - 4


0/5 امتياز (0)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
Site : www.vwideas.com
Email : info@vwideas.com
Phone : 021 - 66901190
TelFax : 021 - 66901190